ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

27/11/2562

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
รูปภาพเพิ่มเติม

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26/11/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Performance Agreement: PA ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการลงนามระหว่าง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

21/11/2562 - 22/11/2562

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง