ภาพกิจกรรม

ประชุมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07/07/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

*จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (17คน)

FACEBOOK
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2564

01/07/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯและได้ดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล Good Guy 2021 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ “คุณธรรมที่โดดเด่น” ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
2. นางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน “คุณธรรมที่โดดเด่น” ด้านจิตอาสา

*จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (18คน)

FACEBOOK
การตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ Webex

21/06/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยรับการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ดำเนินการเป็นอย่างไรรวมทั้งปัญหา อุปสรรคความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดย นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังกล่าว และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ตรวจประเมินจากภายนอก คือ นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง