ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1

11/01/2564 - 12/01/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

22/12/2563

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายที่มุ่งเน้น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 2) เศรษฐกิจสุขภาพ 3) สมุนไพร กัญชา กัญชง 4) สุขภาพดีวิถีใหม่ และ5) COVID-19 และมีนโยบายให้ผู้บริหารในทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงและผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง