ภาพกิจกรรม

ประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

23/01/2563 - 24/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตีกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข”

20/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข” นำโดย นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน โดยการบรรยายให้ความรู้การจัดทำตัวชี้วัดตัวชี้วัดรายบุคคล แก่บุคลากรในสำนักวิชาการสาธารณสุข เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง