ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18/03/2564

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1

11/01/2564 - 12/01/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง