ภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13/11/2563

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

09/11/2563 - 10/11/2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2564

03/11/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสิริพร สมชื่อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง