ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20/03/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประชุมได้ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยการวัดอุณภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีนางภารวี แก้วพันนา เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
บรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง