ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

16/09/2563

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงาน ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital) ของโรงพยาบาลเบตง 2) ผลงาน นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3) ผลงาน Network Management For Better Service ของโรงพยาบาลระยอง 4) ผลงาน หัวใจดูแลด้วยหัวใจ ของโรงพยาบาลลำปาง และระดับดี จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงาน สุขภาพเป็นเรื่องง่าย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ผลงาน การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) ผลงาน ชุดนั่งเอกซเรย์ปรับระดับได้ ของโรงพยาบาลหนองกี่ 4) ผลงาน การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานรูปแบบนครชัยศรีโมเดล ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 5) ผลงาน CUP เกาะยาว: การส่งต่อที่ไร้รอยต่อ ของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 6) ผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้าน “เขื่องในโมเดล” ของโรงพยาบาลเขื่องใน 7) ผลงาน อำเภอรอยต่อ ไร้รอยต่อ ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน (การพัฒนาคลินิกเมทาโดนสู่ รพ.สต) ของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 8) ผลงาน โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อน ของโรงพยาบาลรามัน 9) ผลงาน บริหารจัดการสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฮุจญาต) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย เขตสุขภาพที่ 12 ของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) หมู่บ้านสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 2 ประเภทรางวัล 1.ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และ 2.ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) และระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (Health) ของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานด้วยนะคะ

FACEBOOK
ประชุมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

14/09/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03/09/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง