ภาพกิจกรรม

ประชุมหารือภารกิจ /ภาระงานในการจัดตั้งสำนักดิจิทัลสุขภาพ

20/07/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมหารือภารกิจ /ภาระงานในการจัดตั้งสำนักดิจิทัลสุขภาพ โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม และกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กรเข้าร่วมด้วย

FACEBOOK
ร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

19/07/2565

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) นำทีมโดยนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการจากการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่หน่วยงานนำไปใช้ พร้อมทั้งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงษ์เวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้บริหารและทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการนิเทศและติดตามดังกล่าว

FACEBOOK
ร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

12/07/2565

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) นำทีมโดยนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการจากการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่หน่วยงานนำไปใช้ พร้อมทั้งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้บริหารพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการนิเทศและติดตามดังกล่าว

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง