ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

21/09/2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. กพร.สป. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 2 ,ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ,ผู้แทนหน่วยงาน ในสังกัด สป.(ส่วนกลาง) โดยมีนางสิริพร สมชื่อผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาะระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

16/09/2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมีนายเชาวลิต ทวนทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

13/09/2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30-14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมี นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง