ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข

30/08/2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น. กระทรวงสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข

27/08/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นรองประธาน โดยการประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาการขอจัดตั้งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานกลาง ประกอบไปด้วย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ เป็นผู้นำเสนอในการจัดตั้งกองดังกล่าว และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข

13/08/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้อำนวยการ/หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรม และทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในการประชุมปรึกษาหารือฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง