ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23/11/2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 9 ประเด็นสำคัญ และกำหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ในวาระก่อนการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12/11/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. กพร.สป.ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป. ที่จัดทำคำรับรองฯ ทั้ง 23 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

05/11/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง