ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
แฟ็กซ์. 0-2590-1406

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

โทร. 0-2590-1017, 0-2590-1964

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

โทร. 0-2590-1038, 0-2590-1963

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร. 0-2590-1037

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. 0-2590-1965