ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ กพร. รอบ 12 เดือน ปี 62 (เป้าหมายทั้งปี) ฉบับสมบูรณ์

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 07/10/2562 15:10

องค์การมหาชน (Public Organizations: PO)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 12/09/2562 16:20

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ กพร. รอบ 12 เดือน ปี 62 (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือน ส.ค.)

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 06/09/2562 16:20

แบบฟอร์มรายงาน Potential Base KPI62_MOPH

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 15/08/2562 16:26

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 10 - 12 ก.ค. 62

กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร 24/07/2562 09:15