ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหนังสือราชการ (Template)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 24/05/2562 14:41

รูปเล่มรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หน่วยงานใน สป. ปี 62

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 10/04/2562 16:11

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ กพร. รอบ 6 เดือน ปี 62

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 07/03/2562 16:20

คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 62

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 28/12/2561 10:28

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2562

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 19/12/2561 15:55