ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มงานส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดี 21/11/2561 15:04

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 01/11/2561 11:30

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ กพร. รอบ 12 เดือน ปี 61 (เป้าหมายทั้งปี):(1 ต.ค.60-30ก.ย.61)

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 08/10/2561 16:18

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ กพร. รอบ 12 เดือน ปี 61 (ตัดยอดข้อมูล ณ 31 ส.ค.61)

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 08/10/2561 16:15

รายงานผล PA ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 05/10/2561 15:45