ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1513 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 - 14.30 น.   ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
2901 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 13 มกราคม 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น.   ณ ประชุมออนไลน์
1712 มกราคม 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
วันที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
2628 ธันวาคม 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 - 17.00 น.   ณ ห้องประชุม2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1317 ธันวาคม 2564
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2329 พฤศจิกายน 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมออนไลน์
20518 ธันวาคม 2564
ประชุมรับฟังการชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4611 พฤศจิกายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex  เขตสุขภาพที่ 1 - 6 และ ผู้แทนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12
31630 ตุลาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex  เขตสุขภาพที่ 7 - 12 และ หน่วยงานส่วนกลางใน สป.
31009 พฤศจิกายน 2564