ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex  เขตสุขภาพที่ 1 - 6 และ ผู้แทนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12
15530 ตุลาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex  เขตสุขภาพที่ 7 - 12 และ หน่วยงานส่วนกลางใน สป.
11530 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 09.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
3311 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
3516 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
827 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 – 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
626 สิงหาคม 2564
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ (ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
4611 สิงหาคม 2564
ประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2723 กรกฎาคม 2564
โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1214 กรกฎาคม 2564
โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 09 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1107 กรกฎาคม 2564