ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 09.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
3311 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
3516 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
827 สิงหาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 – 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
726 สิงหาคม 2564
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ (ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
4611 สิงหาคม 2564
ประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2723 กรกฎาคม 2564
โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1214 กรกฎาคม 2564
โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 09 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1107 กรกฎาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2518 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1202 กุมภาพันธ์ 2564