ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2518 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1202 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ จังหวัดนนทบุรี
014 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้อง 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1517 ธันวาคม 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1408 มกราคม 2564
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
4416 ธันวาคม 2563
โครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
9019 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1924 พฤศจิกายน 2563
ประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4912 พฤศจิกายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
33006 พฤศจิกายน 2563