ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง
วันที่ 02 กันยายน 2563  เวลา 9.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3402 กันยายน 2563
โครงการเขตสุขภาพนำร่องนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพด้วย PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4317 กันยายน 2563
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 03 กันยายน 2563  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4603 กันยายน 2563
เข้าร่วมรับการตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2209 กรกฎาคม 2563
การประชุมพิจารณาการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 03 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2002 กรกฎาคม 2563
โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 8 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 8 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 08.30 – 16.30 น.
2925 มิถุนายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
วันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 03 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1003 มีนาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
714 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
221 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ ห้องอุทัยสุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2906 กุมภาพันธ์ 2563