ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563” ครั้งที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5714 มกราคม 2563
ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
125 ธันวาคม 2562
การประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมทั่วไป PHEOC 4 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1512 ธันวาคม 2562
โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ
6927 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563"
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
9418 ธันวาคม 2562
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกกรมอนามัย
4014 ธันวาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
26826 พฤศจิกายน 2562
ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
41015 พฤศจิกายน 2562
ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1- 12)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
1415 พฤศจิกายน 2562
ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2415 พฤศจิกายน 2562