ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 และเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษา
วันที่ 08 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5007 ตุลาคม 2562
ประชุมโครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2, 6, 9 และ 12)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พลาเลซ แจ้งวัฒนะ
2827 สิงหาคม 2562
ประชุมโครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฉพาะจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2, 6, 7, 9, 11 และ 12)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พลาเลซ แจ้งวัฒนะ
10827 สิงหาคม 2562
ประชุมโครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พลาเลซ แจ้งวัฒนะ
1627 สิงหาคม 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 06 กันยายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
11324 สิงหาคม 2562
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (Site-Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
820 มิถุนายน 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 2/2562 ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือห้องประชุม MOC ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
7025 พฤษภาคม 2562
การประชุมหารือ เรื่อง การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม/ผลงาน/การให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1311 เมษายน 2562
ประชุมโครงการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 และ 3
วันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1715 มีนาคม 2562
โครงการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2116 กุมภาพันธ์ 2562