ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุม
จำนวนผู้ตอบรับ
วันที่ปิดตอบรับ
ประชุมโครงการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 และ 3
วันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1715 มีนาคม 2562
โครงการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2116 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 22 มกราคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมอุทัยสุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1319 มกราคม 2562
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
8513 ธันวาคม 2561
พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 03 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2302 ธันวาคม 2561
โครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 (คลินิกให้คำปรึกษา)
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
831 ตุลาคม 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562”
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7402 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร)
10619 ธันวาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  (เฉพาะหน่วยงานที่รับเกียรติบัตร)
8119 ธันวาคม 2561
ประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3111 ตุลาคม 2561