หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ประชุมวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
เวลา08.30-16.30 น.
สถานที่ประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อผู้ประสานงาน025901038
เอกสารประกอบการประชุม1. หนังสือเชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. หนังสือเชิญสำนักงานเขต
3. โครงการ
4. กำหนดการ
5. แบบสำรองห้องพัก