หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประชุม03 ธันวาคม 2561
เวลา09.00-16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน02-590-1037
เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม