หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ประชุมวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
เวลา08.30-16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมแกรนด์บอลลูน โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อผู้ประสานงาน025901038
เอกสารประกอบการประชุม1.เกณฑ์ PMQA2558
2.Power point _PMQA61-สป.สธ.
3.KPI Template ตัวชี้วัดที่ 45 (PMQA)
4.แบบฟอร์มปี 2562 (5 แบบฟอร์ม)