หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม ประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2562
การประชุมประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ประชุม12 ตุลาคม 2561
เวลา08.30-16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963 (คุณกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์)
เอกสารประกอบการประชุม1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ.2562
2. การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019
3. คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019
4. หลักเกณฑ์การสมัครรางวัล UN
5. เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561
6. แนวทางการเขียนผลงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม