หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 1 คน

รายละเอียดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
วันที่ประชุมวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา08.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963
เอกสารประกอบการประชุม-