หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 2 คน

รายละเอียดการประชุม ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประชุม18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา13.00-16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901964
เอกสารประกอบการประชุม-