หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 1 คน

รายละเอียดการประชุม โครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
การประชุมโครงการประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
วันที่ประชุม09 กรกฎาคม 2564
เวลา08.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963
เอกสารประกอบการประชุม-