หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม ประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
การประชุมประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
วันที่ประชุม29 กรกฎาคม 2564
เวลา08.30 – 12.00 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963
เอกสารประกอบการประชุม-