หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex

รายละเอียดการประชุม ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ประชุม13 สิงหาคม 2564
เวลา09.00 – 14.00 น.
สถานที่ประชุม(ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
ติดต่อผู้ประสานงาน025901037
เอกสารประกอบการประชุม-