หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประชุม16 กันยายน 2564
เวลา13.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
ติดต่อผู้ประสานงาน025901964
เอกสารประกอบการประชุม-