หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex (ขอให้เข้าร่วมอบรม 1 user / 1 หน่วยงาน)

ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1 - 6 และ ผู้แทนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12

รายละเอียดการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
วันที่ประชุมวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564
เวลา08.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex
ติดต่อผู้ประสานงาน025901038
เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม