หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประชุม24 ธันวาคม 2561
เวลา08.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ติดต่อผู้ประสานงาน025901964
เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม