หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม > รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม > แจ้งแก้ไขการตอบรับการเข้าร่วมประชุม
แจ้งแก้ไขการตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม : เข้าร่วมรับการตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อ : นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

หน่วยงาน : สำนักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัด : นนทบุรี

      ยกเลิก