นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติงานรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติงานรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน