การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 30/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง