บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสิริพร สมชื่อ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเชาวลิต ทวนทอง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวสุนันทา กุลแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติยา พุตติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางศตพร สุวรรณเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีรยุทธิ์ บุตรฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภา จงจินากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชิตชนินทร์ นิยมไทย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ทรงกลด พึ่งโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุพาพรรณ ธรรมวงษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศกนก มงคลพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวหทัยภัทร วันทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี รักเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนุชรี วงศ์พนิตกุล

นักจัดการงานทั่วไป