บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางภารวี แก้วพันนา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสิริพร สมชื่อ

รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสิริพร สมชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันทา กุลแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางศตพร สุวรรณเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุวรรณา เจริญสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต. ทรงกลด พึ่งโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเชาวลิต ทวนทอง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

นางสาวเกศกนก มงคลพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชยพล พูลจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจีระศักดิ์ อ้วนสิมมา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวหทัยภัทร วันทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ ธรรมปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวีรยุทธิ์ บุตรฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน