ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20/03/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประชุมได้ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยการวัดอุณภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีนางภารวี แก้วพันนา เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
บรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2"

27/02/2563 - 28/02/2563

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 2,6,9 และ 12) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3" โดยมีนางภารวี แก้วพันนา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

23/01/2563 - 24/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตีกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข”

20/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข” นำโดย นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน โดยการบรรยายให้ความรู้การจัดทำตัวชี้วัดตัวชี้วัดรายบุคคล แก่บุคลากรในสำนักวิชาการสาธารณสุข เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
กิจกรรมจิตอาสา กพร. เย็บเต้านมเทียม

26/12/2562

กิจกรรมจิตอาสา กพร. เย็บเต้านมเทียมเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

FACEBOOK
ประชุมคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างคำชี้แจงฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12

25/12/2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างคำชี้แจงฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการฯ อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563”

19/12/2562 - 20/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563” ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมอนามัย โดยมี นางสิริพร สมชื่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563

13/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทั่วไป PHEOC 4 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางภารวี แก้วพันนา (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์)

09/12/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์) ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน ตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน ตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

27/11/2562

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
รูปภาพเพิ่มเติม

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26/11/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Performance Agreement: PA ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการลงนามระหว่าง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

21/11/2562 - 22/11/2562

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20/11/2562

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยมีนางภารวี แก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

06/11/2562

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฯ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

22/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตาม(ร่าง) กรอบการประเมินผลฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

16/10/2562 - 17/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ เป็นทีมผู้ตรวจประเมินผลฯ และผู้แทนหน่วยงาน เข้ารับการตรวจประเมินผลฯ

FACEBOOK
ประชุมโครงการ “ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2020”

08/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมโครงการ “ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2020” เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. วิทยากรบรรยายให้ความรู้รางวัล UNPSA และ นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับรางวัล UNPSA ปี 2018 ผลงาน “Comprehensive cervical cancer control for women in rural and remote Thailand” สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs)

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 6 โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

23/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสุขของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม น้ำใจ กพร. สู่สังคม ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

19/09/2562

ณ วัดบางไกรนอก จ.นนทบุรี

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลคำรับรองฯ หน่วยงานในสป.

16/09/2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัล Best of the Best แห่งปี 2562

13/09/2562

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 "Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 3 สาขาในปีเดียวกัน ได้แก่
1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
2.สาขาบริหารภาครัฐ โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 9 ผลงาน
3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ระดับดี 1 ผลงาน ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี 1 ผลงาน

FACEBOOK
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

06/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

05/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสป.สธ. 2562

28/08/2562 - 30/08/2562

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานการประเมินฯ

26/08/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ และรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
สปสธ.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) “ระดับดีเด่น” และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

21/08/2562

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) “ระดับดีเด่น” และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร.

FACEBOOK
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานลงสู่บุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

23/07/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานติตตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานลงสู่บุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10/07/2562 - 12/07/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

FACEBOOK
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28/06/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 moral show พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

FACEBOOK
ประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน)

10/06/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) จากนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ"

23/05/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกับนางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 22 หน่วยงาน และผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการแพทย์

25/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ประพนธ์​ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

19/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์​ ศรีประเสริฐ​ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

18/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการสาธารณสุข

17/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
การประชุมหารือ เรื่อง การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม/ผลงาน/การให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

17/04/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม/ผลงาน/การให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี​ แก้วพันนา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ สป.​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสุขของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม น้ำใจ กพร. สู่สังคม ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

22/03/2562

ณ วัดอุทยาน จ.นนทบุรี

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20/03/2562

จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข​ โดยมีนางภารวี​ แก้วพันนา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ สป.​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

14/03/2562

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในประเด็นที่ 7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ และประเด็นที่ 10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MOC อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK