ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 2565

11/04/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

FACEBOOK
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

05/04/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม

FACEBOOK
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ.ร. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ)

29/03/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ.ร. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ) โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม

FACEBOOK
วิทยากรบรรยาย "การจัดทำ KPIs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จขององค์การ" ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting)

14/02/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับเกียรติจากกองการพยาบาล เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "การจัดทำ KPIs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จขององค์การ" ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

FACEBOOK
วิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10/02/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เรียนเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) นำโดย 1. นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2.ว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

01/02/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ลงความเห็นคัดเลือกความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ที่สามารถยกระดับเป็นของกระทรวงได้ โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม และ นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 รองประธานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย

FACEBOOK
วิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลฯ ของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27/12/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับเกียรติจากกองบริหารการสาธารณสุข เรียนเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 7 ชั้น 6 กองบริหารการสาธารณสุข และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) นำโดย นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

FACEBOOK
วิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลฯ ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21/12/2564 - 22/12/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับเกียรติจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เรียนเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายการถ่ายทอดและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จำนวน 4 ท่าน นำโดย นางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

FACEBOOK
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

20/12/2564 - 21/12/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 8 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้เรื่องเกณฑ์และแนวทางในการเขียนผลงานเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30/11/2564

กพร.สป.จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป. ซึ่งมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ และผู้แทนหน่วยงานทั้ง 23 หน่วยงานที่จัดทำคำรับรองฯ ร่วมกันพิจารณา โดยมีนายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงานตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26/11/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงานตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23/11/2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 9 ประเด็นสำคัญ และกำหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ในวาระก่อนการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12/11/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. กพร.สป.ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป. ที่จัดทำคำรับรองฯ ทั้ง 23 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

05/11/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

02/11/2564 - 03/11/2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02/11/2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 9 ประเด็น และมีนโยบายให้ผู้บริหารจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ร่วมกัน โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงสู่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

21/09/2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. กพร.สป. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 2 ,ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ,ผู้แทนหน่วยงาน ในสังกัด สป.(ส่วนกลาง) โดยมีนางสิริพร สมชื่อผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาะระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

16/09/2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมีนายเชาวลิต ทวนทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

13/09/2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30-14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมี นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข

30/08/2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น. กระทรวงสาธารณสุข โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข

27/08/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นรองประธาน โดยการประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาการขอจัดตั้งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุภาพปฐมภูมิ) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานกลาง ประกอบไปด้วย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ เป็นผู้นำเสนอในการจัดตั้งกองดังกล่าว และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข

13/08/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้อำนวยการ/หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรม และทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในการประชุมปรึกษาหารือฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting

29/07/2564

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting

FACEBOOK
ประชุมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07/07/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

*จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (17คน)

FACEBOOK
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2564

01/07/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯและได้ดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล Good Guy 2021 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ “คุณธรรมที่โดดเด่น” ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
2. นางสาวบุญทิตา เผือกสามัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน “คุณธรรมที่โดดเด่น” ด้านจิตอาสา

*จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (18คน)

FACEBOOK
การตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ Webex

21/06/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยรับการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ดำเนินการเป็นอย่างไรรวมทั้งปัญหา อุปสรรคความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดย นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังกล่าว และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ตรวจประเมินจากภายนอก คือ นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

FACEBOOK
การตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จังหวัดน่าน ผ่านระบบ Webex

14/06/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นหน่วยรับการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ดำเนินการเป็นอย่างไรรวมทั้งปัญหา อุปสรรคความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดย นางกานดา ยุคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังกล่าว และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ตรวจประเมินจากภายนอก คือ นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

FACEBOOK
การตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จังหวัดพังงา ผ่านระบบ Webex

07/06/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นหน่วยรับการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ดำเนินการเป็นอย่างไรรวมทั้งปัญหา อุปสรรคความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดย ทันตแพทย์ธนากร สฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินดังกล่าว และทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ตรวจประเมินจากภายนอก คือ นายนีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

FACEBOOK
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18/03/2564

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1

11/01/2564 - 12/01/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสิริพร สมชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

22/12/2563

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายที่มุ่งเน้น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 2) เศรษฐกิจสุขภาพ 3) สมุนไพร กัญชา กัญชง 4) สุขภาพดีวิถีใหม่ และ5) COVID-19 และมีนโยบายให้ผู้บริหารในทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงและผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

18/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเป็นผู้นำเสนอตัวชี้วัดและคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ร่วมกันพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยมีนางสิริพร สมชื่อ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงานตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงานตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม กพร.สป.อาคาร 5 ชั้น 8 ตึก สป.สธ. ซึ่งมีคณะทำงานฯ /ผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสิริพร สมชื่อ รองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
วิทยากรบรรยายการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03/12/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดยนางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการและว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ราชะบุระ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563

26/11/2563

ประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13/11/2563

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

09/11/2563 - 10/11/2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2564

03/11/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสิริพร สมชื่อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน

FACEBOOK
ประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

19/10/2563 - 20/10/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน โดยมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ เป็นทีมผู้ตรวจประเมินผลและมีผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมินฯ
- ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 และห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2
- ห้องประชุม กพร. สป. อาคาร 5 ชั้น 8 ห้องประชุม PMS กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16/10/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางนันทนา ธรรมสโรช รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะ ได้ขอเข้าพบหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบการประเมินที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานบริการที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีงานบริการ Agenda ที่เกี่ยวข้องคือ “ระบบการวินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน” และ “การพัฒนาระบบจ่ายยา”และเพื่อให้การให้บริการประชาชนมีการยกระดับงานบริการได้และบรรลุเป้าหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3 /2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ให้เร่งผลักดันระบบ e-Service ให้เป็นรูปธรรมแก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรม และทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

16/09/2563

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงาน ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital) ของโรงพยาบาลเบตง 2) ผลงาน นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3) ผลงาน Network Management For Better Service ของโรงพยาบาลระยอง 4) ผลงาน หัวใจดูแลด้วยหัวใจ ของโรงพยาบาลลำปาง และระดับดี จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงาน สุขภาพเป็นเรื่องง่าย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ผลงาน การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) ผลงาน ชุดนั่งเอกซเรย์ปรับระดับได้ ของโรงพยาบาลหนองกี่ 4) ผลงาน การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานรูปแบบนครชัยศรีโมเดล ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 5) ผลงาน CUP เกาะยาว: การส่งต่อที่ไร้รอยต่อ ของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 6) ผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้าน “เขื่องในโมเดล” ของโรงพยาบาลเขื่องใน 7) ผลงาน อำเภอรอยต่อ ไร้รอยต่อ ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน (การพัฒนาคลินิกเมทาโดนสู่ รพ.สต) ของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 8) ผลงาน โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อน ของโรงพยาบาลรามัน 9) ผลงาน บริหารจัดการสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฮุจญาต) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย เขตสุขภาพที่ 12 ของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) หมู่บ้านสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง 2 ประเภทรางวัล 1.ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และ 2.ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) และระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (Health) ของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานด้วยนะคะ

FACEBOOK
ประชุมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

14/09/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03/09/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง

02/09/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง เวลา 09.00 – 14.00 น. ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การและรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน

27/08/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การและรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากงาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19

19/08/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากงาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.ประสานขอนำทีมที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ทีม/ 3 ผลงาน คือ AI Doctor, Region 12 และ For Social Association มานำเสนอผลงานและหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อยอดและขยายผลให้สามารถตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกำลังคนสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ทีมจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งนำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ทีมประชาชนผู้นำเสนอผลงานทั้ง 3 ทีม และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอจากทุกส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนงานบริการของภาครัฐภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14/07/2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนงานบริการของภาครัฐภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อร่วมออกแบบงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โควิด-19 2) e-Service และ 3) Open Government และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่หลากหลายในประเด็นการปรับเปลี่ยนงานบริการของภาครัฐภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรม ผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานของทุกกรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

FACEBOOK
ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2563 และแสดงบูธนิทรรศการ "รางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

10/07/2563

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2563 และแสดงบูธนิทรรศการ "รางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan)

09/06/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan) โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เวลา 9.30 - 12.00 น. ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

01/05/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20/03/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประชุมได้ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยการวัดอุณภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประเด็นคุณธรรมในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีนางภารวี แก้วพันนา เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
บรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข

12/03/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของกองบริหารการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข อาคาร 7 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2"

27/02/2563 - 28/02/2563

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 2,6,9 และ 12) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3" โดยมีนางภารวี แก้วพันนา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

23/01/2563 - 24/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุม "โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตีกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข”

20/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสำนักวิชาการสาธารณสุข” นำโดย นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน โดยการบรรยายให้ความรู้การจัดทำตัวชี้วัดตัวชี้วัดรายบุคคล แก่บุคลากรในสำนักวิชาการสาธารณสุข เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10/01/2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงระบบการจัดส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
กิจกรรมจิตอาสา กพร. เย็บเต้านมเทียม

26/12/2562

กิจกรรมจิตอาสา กพร. เย็บเต้านมเทียมเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

FACEBOOK
ประชุมคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างคำชี้แจงฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12

25/12/2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำและพิจารณาร่างคำชี้แจงฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการฯ อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563”

19/12/2562 - 20/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563” ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมอนามัย โดยมี นางสิริพร สมชื่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563

13/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทั่วไป PHEOC 4 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางภารวี แก้วพันนา (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์)

09/12/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์) ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน ตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04/12/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน ตามคำสั่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

27/11/2562

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
รูปภาพเพิ่มเติม

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26/11/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Performance Agreement: PA ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการลงนามระหว่าง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

21/11/2562 - 22/11/2562

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20/11/2562

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยมีนางภารวี แก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

06/11/2562

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฯ

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

22/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตาม(ร่าง) กรอบการประเมินผลฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

16/10/2562 - 17/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ เป็นทีมผู้ตรวจประเมินผลฯ และผู้แทนหน่วยงาน เข้ารับการตรวจประเมินผลฯ

FACEBOOK
ประชุมโครงการ “ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2020”

08/10/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมโครงการ “ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2020” เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. วิทยากรบรรยายให้ความรู้รางวัล UNPSA และ นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับรางวัล UNPSA ปี 2018 ผลงาน “Comprehensive cervical cancer control for women in rural and remote Thailand” สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs)

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 6 โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

23/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสุขของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม น้ำใจ กพร. สู่สังคม ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

19/09/2562

ณ วัดบางไกรนอก จ.นนทบุรี

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลคำรับรองฯ หน่วยงานในสป.

16/09/2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัล Best of the Best แห่งปี 2562

13/09/2562

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 "Shift to the future: ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 3 สาขาในปีเดียวกัน ได้แก่
1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
2.สาขาบริหารภาครัฐ โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น 3 ผลงาน ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 9 ผลงาน
3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดย สป.สธ.ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ระดับดี 1 ผลงาน ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี 1 ผลงาน

FACEBOOK
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

06/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

05/09/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
โครงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ของสป.สธ. 2562

28/08/2562 - 30/08/2562

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานการประเมินฯ

26/08/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ และรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ

FACEBOOK
สปสธ.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) “ระดับดีเด่น” และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

21/08/2562

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) “ระดับดีเด่น” และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร.

FACEBOOK
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานลงสู่บุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

23/07/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นางภารวี แก้วพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานติตตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานลงสู่บุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10/07/2562 - 12/07/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

FACEBOOK
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28/06/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 moral show พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

FACEBOOK
ประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน)

10/06/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) จากนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ"

23/05/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกับนางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลและผู้ทำหน้าที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 22 หน่วยงาน และผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการแพทย์

25/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ประพนธ์​ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

19/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์​ ศรีประเสริฐ​ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

18/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการสาธารณสุข

17/04/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
การประชุมหารือ เรื่อง การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม/ผลงาน/การให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

17/04/2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม/ผลงาน/การให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางภารวี​ แก้วพันนา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ สป.​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสุขของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม น้ำใจ กพร. สู่สังคม ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

22/03/2562

ณ วัดอุทยาน จ.นนทบุรี

FACEBOOK
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20/03/2562

จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข​ โดยมีนางภารวี​ แก้วพันนา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​ สป.​ เป็นประธานการประชุม

FACEBOOK
ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

14/03/2562

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในประเด็นที่ 7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ และประเด็นที่ 10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MOC อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FACEBOOK