รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข