แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข