ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข