ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับ (แบบสอบถามกลาง)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบสอบถามกลาง)