มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน

เล่มรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เล่มรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563
เล่มรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือPA 2563
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หน่วยงานใน สป. ปี 62
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 62
คู่มือPA 2562
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2562
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือPA 2561
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2561
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 61
คู่มือPA 2560
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2560
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 60
คู่มือPA 2559
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 59
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2559
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2558
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานหมวดการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานหมวดการบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดประเมินบุคคลและวิชาการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดเงินเดือน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดการบรรจุแต่งตั้ง : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดการจ้างงานทางเลือก: กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 หมวดการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562)
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองกฎหมาย
คู่มือการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในการศัลยกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ กองกฎหมาย
คู่มือการทําสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
คู่มือว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เล่ม 1
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่)
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 1
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 2
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการ
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
คู่มือตรวจสอบและประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
คู่มือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายใน
คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมตามประกาศ กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐฯ ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 และมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
คู่มือกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ
คู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คู่มือการออกกำลังกาย ยืดเหยียด วิถีธรรม วิถีไทย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่อง การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ
คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือการปฏิบัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ฉบับที่ 2
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
คู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระทำผิดวินัย กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน สํานักสารนิเทศ
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก (จัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์) สํานักสารนิเทศ
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขสํานักสารนิเทศ
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจําเดือน / 6 เดือน / 12 เดือน สํานักสารนิเทศ
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจําวัน สํานักสารนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าวผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวฉุกเฉิน
คู่มือการดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563
คู่มือการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ
คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ประจำปี 2562
คู่มือตรวจสอบบัญชี
ผังบัญชี ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คำรับรองการปฎิบัติราชการของกศภ.ปี 61
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก
คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน : กองตรวจราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานธุรการและสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานยานพาหนะ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานเลขานุการผู้อํานวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 กองตรวจราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองตรวจราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ (การตรวจราชการกรณีปกติ)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 กองตรวจราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์
คู่มือการตรวจราชการ กรณี ปกติ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-12
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คู่มือและแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Happy MOPH (สําหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Happy MOPH (สําหรับแอดมินหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข)
คู่มือการบริหารจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน MOH PROMPT STATION สําหรับเจ้าหน้าที่ MOH PROMPT STATION’s Work Manual for Practitioners
คู่มือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ HealthKPI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (SPD logbook)
คู่มือการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ ส่วนของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการรายงานภาพรวมของโครงการ
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (Strategic Management System : SMS)
คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) (สำหรับบุคลากร)
คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) (สำหรับแอดมิน)
คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลการตาย
คู่มือการใช้โปรแกรม การจองใช้รถยนต์
คู่มือการใช้โปรแกรม การจองใช้ห้องประชุม
คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คู่มือการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตาย
คู่มือการรายงานตัวชี้ัวัดผ่านระบบ healthkpi.moph.go.th
คู่มือการสรุปสาเหตุการตายของแม่และเด็ก
คู่มือการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 2562
คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถานะสุขภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการติดตามปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานพยาบาล ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบําบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
คู่มือแผนปฏิบัติการกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565
คู่มือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community: RDU Community)
คู่มือการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเต่า
คู่มือเมนูปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
คู่มือแนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือผลงานเด่น (Best Practice) ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือหลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)
แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา
คู่มือการจัดสรรและบริหารทรัพยากร
คู่มือการปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค)
คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนามาตรฐาน/แนวทาง
คู่มือการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยยาเสพติด
คู่มือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด
มาตรฐาน/คู่มือศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับ กลุ่มผู้เสพยาเสพติด
คู่มือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทันฑสถาน
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care)
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
คู่มือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
คู่มือปฏิบัติ (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องเซ็พสิส (Sepsis)
แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
คู่มือแนวทางการบริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์
คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
ขั้นตอนการทำงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กบรส. พ.ศ.2552-2565
คู่มือการใช้ระบบโปรแกรม “งานการเจ้าหน้าที่ กบรส. บร.”
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารการจัดการภายใน กบรส. "การลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมบริหารการจัดการภายใน กบรส. "การลงเวลาปฏิบัติราชการ"
คู่มือการใช้งาน "ระบบจองใช้ห้องประชุม"
คู่มือแนวทางระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน และการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คู่มือการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ
คู่มือการตรวจผู้ป่วยคดี
แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)
คู่มือนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบําบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด (System Manager & Case Manager) ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
รายงานการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ ศอ.ปส.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต. ฉบับปี 2020)
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการใช้งานในระบบข้อมูล บสต. เพื่อเก็บข้อมูลการรับ-ส่งข้อมูลการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระหว่างระบบข้อมูล บสต. และระบบสารสนเทศคุมประพฤติ
คําแนะนําการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชาในประเทศไทย
แนวทางการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวปฏิบัติที่ดี
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) เฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ขั้นตอนบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาเสพติด
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
คู่มือวิทยากร (ครู ก.)
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด