มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
เล่มรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือPA 2563
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือรวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หน่วยงานใน สป. ปี 62
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 62
คู่มือPA 2562
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2562
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือPA 2561
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2561
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 61
คู่มือPA 2560
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2560
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 60
คู่มือPA 2559
คู่มือคำรับรองฯ กพร. ปี 59
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2559
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป.ปี 2558
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสำนวนรายงานการดำเนินการความรับผิดทางละเมิด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสํานวนรายงานการดําเนินการทางวินัย
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5) พร้อมเอกสารแนบ ลงวันที่ 29 มิ.ย.60
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 29 มิ.ย.60
คู่มือการร้องทุกข์และการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่)
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 1
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 2
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
คู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระทำผิดวินัย กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวปฏิบัติที่ดี
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) เฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ขั้นตอนบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาเสพติด
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
คู่มือวิทยากร (ครู ก.)
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด