รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)


ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
ศูนย์โฮมสุข คืนความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
"ระดับดีเด่น"
2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
"ระดับดี"
3
ระบบสุขภาพชุมชนสู่โรงพยาบาลประชารัฐอย่างยั่งยืนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
"ระดับดี"