รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)


ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ- กรมควบคุมโรค
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กรมการแพทย์
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
"ระดับดีเยี่ยม"
2
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามันโรงพยาบาลตะกั่วป่า
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
3
เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกเท้าผู้ป่วยเบาหวานแบบดิจิทัลโรงพยาบาลมหาชนะชัย
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
4
ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม ขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาสำนักงานธารณสุขจังหวัดยะลา
ขยายผลมาตรฐานการบริการ
"ระดับดี"

ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital)โรงพยาบาลเบตง
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
2
นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
3
Network Management For Better Serviceโรงพยาบาลระยอง
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
4
หัวใจดูแลด้วยหัวใจโรงพยาบาลลำปาง
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
5
MOPH Connect นวัตกรรมเพื่อให้การบริการสุขภาพเป็นเรื่องง่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
6
การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
7
ชุดนั่งเอกซเรย์ปรับระดับได้โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
8
การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานรูปแบบนครชัยศรีโมเดล โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
9
CUP เกาะยาว: การส่งต่อที่ไร้รอยต่อโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
10
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้าน “เขื่องในโมเดล”โรงพยาบาลเขื่องใน
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
11
อำเภอรอยต่อ ไร้รอยต่อ ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน (การพัฒนาคลินิกเมทาโดนสู่ รพ.สต)โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
12
โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อนโรงพยาบาลรามัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
13
การบริหารจัดการสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฮุจญาต) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย เขตสุขภาพที่ 12ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"

ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
นวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์แบบประหยัดและ
บูรณาการ
โรงพยาบาลชลบุรี
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
"ระดับดีเยี่ยม"
2
การพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับประชาชนด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
4
ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
5
โรงพยาบาลในฝัน Smart Hospitalโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
6
การดูแลเด็กสมาธิสั้นในโรงพยาบาลบางจากโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
7
การใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่ายภาพรังสีออร์โธวิวในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โรคขาสองข้างยาวไม่เท่ากันและโรคกระดูกสันหลังคดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
8
การพัฒนาการรับรู้อาการเตือน และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโปฮงยามู แบบพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
9
เทคโนโลยีปลายด้ามขวาน Digital Unit Emergency Departmentโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
10
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
11
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงอย่างครบวงจรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
12
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลสระบุรี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
13
การพัฒนาศักยภาพการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางอากาศ Sky Doctorสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 (ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
14
Sky Doctor โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 (ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
15
ระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"

ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไตโรงพยาบาลเซกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
2
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อโรงพยาบาลสุรินทร์
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
3
นวัตกรรมแห่งทศวรรษด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินของประเทศไทย : Chonburi TEA unitโรงพยาบาลชลบุรี
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
4
Horse Shoes Wheel Chairโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
5
ฉากกำบังรังสีต้นทุนต่ำสำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสีโรงพยาบาลสิงห์บุรี
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
6
Smart ERโรงพยาบาลระยอง
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
7
กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family health)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับ
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
8
การป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การทำตามกรอบไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เชื่อมโยง Long term Care ต่อยอดสู่การส่งเสริมอาชีพและรายได้ในครัวเรือนโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
9
สัญญาณไฟ...สัญญาณใจใกล้ตัวโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
10
ยับยั้งยาให้ได้ ก่อนไตพังโรงพยาบาลปัตตานี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
11
ลดเลือดออกในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลปัตตานี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
12
การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
13
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
14
การควบคุมโรคติดต่อเขตสุขภาพ ที่ 8 ด้วยระบบสารสนเทศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
15
คลินิกหมอครอบครัวเปลี่ยนระบบสุขภาพประเทศไทยอย่างยั่งยืนสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"
16
แม่กลองการันตีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
พัฒนาการบริการ
"ระดับดี"

ลำดับ
ผลงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเภทรางวัล
1
Thai Referโรงพยาบาลลำปาง
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
2
วงล้อคัดกรองปิงปอง ๗ สีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดีเด่น"
3
อะไรๆ ก็กะเม็ง สมุนไพรแห่งความหวังโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
นวัตกรรมการบริการ
"ระดับดี"
4
การพัฒนาระบบส่งต่อไร้รอยต่อด้วยรถเมล์สายสุขภาพศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
5
หน่วยกู้ชีพโซนตะวันออกบนพื้นที่สีแดงกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"
6
ชุมชนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งคนด้อยโอกาสโรงพยาบาลลำสนธิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
พัฒนาการบริการ
"ระดับดีเด่น"