ผลงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ