ภาพรวมผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ของกระทรวงสาธารณสุข


ปี
หน่วยงาน
ระดับ
ผลงาน
สาขา
2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ชนะเลิศIntegrated approach of comprehensive cervical cancer control
Promoting gender-responsive delivery of public services to achieve the SDGs
2558
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ชนะเลิศHolistic School in Hospital Initiative (HSH)
Promoting Whole-of-Government Approaches in the information Age
2558
โรงพยาบาลขอนแก่น
รองชนะเลิศFast – Tack Service for High-risk Pregnancies
Promoting gender-responsive delivery of public services
2557
สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค
ชนะเลิศIntegrating Network and Community Participation for effective Malaria Management in Tha Song Yang District
Fostering participation in policy-making decision through innovative mechanisms
2557
โรงพยาบาลขอนแก่น
ชนะเลิศKhon Kaen Hospital One Stop Crisis Center
Promoting gender-responsive delivery of public services
2556
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ชนะเลิศChild First – Work Together (CF-WT)
Improving the delivery of services
2555
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
รองชนะเลิศPreventing Diabetic Blindness
Advancing knowledge management in government
2551
โรงพยาบาลยโสธร
รองชนะเลิศการให้บริการรักษาผู้ป่วย
Improving the delivery of services