วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบราชการที่เป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนากระทรวงสาธารณสุข สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีความสำเร็จ และได้รับการยอมรับระดับประเทศ ภายในปี 2565


พันธกิจ

มุ่งพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ค่านิยม

มืออาชีพ โปร่งใส มีน้ำใจ ใฝ่รู้ ทำงานเป็นทีม